Lepingutingimused Prindi

Lepingutingimused veebimajutusteenuse ja domeenide kohta.

§ 1. Üldine info

§. 1.1 Need tingimused reguleerivad KLIENDI ja Euro Net Agency OÜ (edasipidi FIRMA) vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks veebihotelliga liitumisel ja sinna juurde kuuluvate teenuste osutamisel.

§ 1.2 KLIENT on teovõimeline ja täisealine füüsiline või juriidiline isik. Juhul, kui KLIENT ei ole täisealine vastutab tema eest tema esindaja.

§ 1.3 Leping kehtib kahe poole vahel ja ei laiene kolmandatele osapooltele, kui KLIENDI ja FIRMA vahel ei ole sõlmitud sellekohast eraldi lepingut.

§ 1.4 Teenused tarnitakse nii kiiresti kui see on tehniliselt võimalik, (tavaliselt ühe tööpäeva jooksul) ja toodete puhul viie (5) tööpäeva jooksul. Lisateenused veebimajutusele jõustuvad tavaliselt viie (5) tööpäeva jooksul

§ 2. Liitumine domeeni ja veebikontoga

§ 2.1 Teenused, mis kuuluvad teatud paketti, on kehtestatud eraldiseisva tellimuslehe või -arvega

§ 2.2 Tasuta tugiteenus e-posti või telefoni teel on hinna sees kogu KLIENDI lepingu kehtimise ajal.

Liitumisse kuulub ka tasuta IT-tugiteenus. See puudutab teenuseid, mida FIRMA pakub. Soovides abi skripti ja teiste seadistustega tuleb eelnevalt hinnas kokku leppida.
Tugiteenuse pakkumise limiit on eelnevalt kindlaks määratud, eraisiku liitumisele maksimaalselt 1 tund aastas liitumise kohta ja firmadele maksimaalselt 2 tundi aastas liitumise kohta. Teenuse juurde ostmisel kehtib järgnev tunnitasu: minimaalne tasu ühe tunni eest (tasu on 38 € +KM)

§ 2.3 Et lihtsustada oma klientide tegevust ei soovi FIRMA paljusid teenuseid piirata, sel juhul kasutatakse nimetust ”piiramatu”. FIRMA definitsioon piiramatust on, et teenust pakutakse mõistlikkuse piires, rääkides mahust, mida tark- ja riistvara suudab taluda.

§ 2.4 Kui KLIENT soovib kolida oma domeenid teisest veebimajutusfirmast meie firmasse, aitab FIRMA KLIENTI igati. Siiski ei saa ümber kolimist garanteerida. Kui FIRMAL ei õnnestu domeeni ümber kolida, võtab klient vastutuse kolimise eest ja FIRMAT ei saa selle eest vastutusele võtta.

§ 3. Lepingu tähtaeg

§ 3.1 Leping sõlmitakse üldjuhul aastaks või kampaaniate käigus ka pikemaks ajaks, olenevalt, mis liitumisvorm kliendil on.

§ 3.2 Liitumise võib lõpetada igal ajal kuid mitte hiljem kui punktis § 3.5 märgitud ajal. Lepingu lõpetamine ei too endaga kaasa õigust raha tagasisaamisele makstud arvete eest, ka ei vabasta see klienti viimase arve maksukohustusest, kui liitumise ülesütlemisel ei järgitud punkti § 3.5.

§ 3.3 Liitumistasu tagasimaksmist rakendatakse vaid juhul kui lepingu lõpetamist põhjendatakse liitumistingimuste muutmise või tõsiste sideteenuse häiretega, mille eest FIRMA või selle edasimüüjad on vastutavad. Teenuse häirete korral on tagastatav summa arvutatud vastavalt häirete kestvusele ja lepingutingimuste muudatuse korral makstakse tagasi kogu ülejaanud raha. Summa, mis tagasimaksmisele kuulub arvutatakse liitumise kestvuse ja maksumuse põhjal.

§ 3.4 Aastase või mitmeaastase lepingu enne-aegsel lõpetamisel on FIRMAL õigus nõuda tervet summat kogu lepingujärgse liitumisaja eest, isegi kui lepingu lõpetamine toimus kohe peale liitumislepingu allkirjastamist.

§ 3.5 KLIENT on kohustatud teatama hiljemalt 30 päeva enne lepingujärgset liitumise lõppu, kui ta soovib lepingut lõpetada. Kui KLIENT ei teata FIRMALE oma soovidest õigeaegselt, siis leping pikendatakse automaatselt samadel tingimustel ja samaks ajaperioodiks. Lepingu lõpetamine peab toimuma kirjalikult, kas kirja või e-posti teel.

§ 3.6 FIRMAL on õigus leping lõpetada ühepoolselt kui KLIENT on mõne lepingu puntki täitmata jätnud. Lepingu lõpetamine peab toimuma kirjalikult, kas kirja või e-posti teel. Lepingu lõpetamine peab olema jõustunud kolm (3) tööpäeva peale kirja üleandmist postiteenustele või kaks (2) tööpäeva peale e-kirja saatmist. Tõsisemate rikkumiste puhul võidakse konto sulgeda viivitusteta, sel juhul saadetakse KLIENDILE kiri samal ajal kui leping lõpetatakse.

§ 4. Liitumistasude ja domeenide eest maksmine

§ 4.1 Tasud liitumise eest makstakse ette kui kokku ei ole lepitud teisiti, siiski mitte liitumise hetkel, kuna tavalise tegutsemise juures läheb esimene arve välja hetkel kui teenus või toode KLIENDINI jõuab. Maksetähtaeg on 21 päeva kui ei ole eraldi kokkulepet.

§ 4.2 Arve õigeaegselt tasumata jätnud KLIENDI liitumine lõpetatakse, siiski mitte enne kui on saadetud meeldetuletus või hoiatus kas e-posti või tavakirja teel. Palume tähele panna, et maksmata arve ei vabasta KLIENTI maksekohustusest. Lepingut lõpetada saab vaid punkti § 3.5 järgi. Tagastusõigus on seadusega määratud, millest lähemalt allpool, § 9-s.

§ 4.3 Viivist arvestatakse alates makse tähtajast kuni makse on toimunud.

§ 4.4 Vigase arve puhul on KLIENT kohustatud FIRMAT koheselt teavitama. Kui see ei toimu ette määratud aja jooksul või hiljemalt enne maksetähtaega kaotab klient õiguse arvet vaidlustada. Kui KLIENT on õigeaegselt arve vaidlustanud ja asjalikud vastuväited esitanud, on FIRMA kohustatud andma KLIENDILE maksepuhkuse vaidlustatud summa osas. Kui maksepuhkus antud, ei ole KLIENDIL kohustus viivisele selle summa ulatuses vaidlustatud arvel, mis KLIENT FIRMALE võlgneb.

§ 4.5 Makset muuta võib vaid uuel lepinguperioodil. Maksude tõstmisest tuleb KLIENTI ette teavitada vähemalt 1 kuu, maksude alandamisest teavitama ei pea.

§ 4.6 Maksude tõstmise korral on KLIENDIL õigus leping lõpetada alates maksude tõstmise jõustumisest.

§ 4.7 FIRMA poolt registreeritud domeenid registreeritakse KLIENDI nimele. Nende domeenide eest saadetakse edaspidi arve FIRMA poolt, välja arvatud nende domeenide puhul, kus domeeniregistreerimise eeskirjad seda keelavad.

§ 4.8 Kui KLIENT soovib kolida oma domeeni ümber teise veebimajutusfirmasse või soovib seda ise hallata on tal selleks õigus igal ajal. Erinevad maksud, mis teatud domeeni ümberkolimisega seonduvad tasub KLIENT. FIRMA ei võta selle eest muud tasu kui registreerimine nõudis temalt. Kui omanikuõiguse muutmine on põhjendamatult kallis võib FIRMA maksimaalselt aasta jooksul või kuni domeeni uuendatakse pakkuda ümbersuunamist teise veebihotelli.

§ 4.9 KLIENT, kes pole arveid õigeaegselt tasunud antakse üle inkassofirmale. Sellega seoses katkestatakse KLIENDI teenus ja domeen kaotab aktiivse kehtivuse.

§ 4.10 KLIENT, kes on maksnud oma võlad peale inkassofirmale üleandmist ja domeeni sulgemist võib taasavada oma domeenikonto avamistasu eest, mis on kindlaks määratud kehtivas hinnakirjas. Eraldi vaadatakse juhtumeid, mida on kirjeldatud paragrahvis § 4.11.

§ 4.11 KLIENDILT, kellel on lühem maksetähtaeg kui aastamaks ja kelle konto on suletud ebaregulaarsete maksete tõttu, nõutakse ülejäänud summat aja eest, mis FIRMAGA lepingujärgselt paika on pandud, kui kõikide saadetud arvete eest maksmine ei ole teostatud viimased 10 päeva peale inkassole üleandmist.  Domeeni saab sel juhul avada kehtiva hinnakirja alusel, kuid alles peale kõikide võlgnevuste tasumist FIRMALE.

§ 4.12 KLIENT, kes kolmekümne (30) päeva jooksul ei ole täitnud oma maksekohustust kaotab õiguse kliendiks olemisele ja tema leping lõpetatakse. Sel juhul ei saa KLIENT alustada uut lepingut FIRMAG enne kui esialgne võlg on tasutud.  Edaspidi saab eelnevalt makseraskustes olnud KLIENT liitumise sõlmida vaid ette makstes.

§ 4.13 Ajutised kampaaniahinnad ei mõjuta kehtivaid lepinguid.

§ 5 Liitumise ja domeenide üleandmine
§ 5.1 KLIENT võib anda üle oma liitumislepingu FIRMA nõusolekul. Üleandmine ja nõusoleku  avaldamine peab toimuma kirjalikult. Lahkuv KLIENT ei pea maksma kohustuste eest, mis tekivad peale üleandmise hetke.  Uus KLIENT on maksekohuslane ka enne üleandmist tekkinud maksude suhtes, kui üleandmise hetkel ei ole teisiti kokku lepitud.

§ 5.2 KLIENT, kes soovib üle anda domeeni, mille ta on soetanud läbi FIRMA  ja mille registreeritud omanik on FIRMA, saab õiguse selleks peale punktis § 4.8 täidetud tingimusi. Kui antakse üle veebimajutusega seotud domeen, tuleb samale osapoolele üle anda ka veebimajutusega liitumine või see lõpetada.

§ 6 FIRMA vastutus
§ 6.1 FIRMA ei kontrolli, mis informatsioon või materjalid on FIRMA halduses või tema allhankijate serveritel, vaata lisaks § 6.3 ja § 8.2
Tehniliste rikete või erinevate uuringute korral jätab FIRMA endale õiguse läbi vaadata ja tutvuda kogu FIRMA süsteemi salvestatud materjaliga, millest võib kasu olla tulemusliku uurimustöö jaoks.
FIRMA ei vastuta ega ole kohustatud maksma kahjutasu otseste või kaudsete kahjustuste või rahaliste kaotuste eest, mis on põhjustatud vigadest, katkestustest, info puudulikust liikumisest, puuduvatest ligipääsudest või teistest samalaadsetest tingimustest või juhustest, mis ei ole otseselt FIRMA kontrolli all.
FIRMA ei ole kohustatud maksma kahjutasu ka juhul kui keegi murrab sisse FIRMA või mõne tema allhankija või koostööpartneri arvutiresurssidesse ja tagab sellega ligipääsu, rikub või muudab informatsiooni.

§ 6.2 FIRMA ei kustuta kunagi KLIENDI informatsiooni, jätame endale siiski õiguse tehnilistel põhjustel infot teistesse andmekeskkondadesse kolida.

§ 6.3 FIRMA käsitleb kogu KLIENDI infot konfidentsiaalsena, et tagada KLIENDILE suurim turvalisus. Firma garanteerib, et info, mis asub KLIENDI kontol või e-postikontol, ei jagata kolmandate osapooltega ja sellele tagatakse ligipääs vaid kvalifitseeritud isikute poolt, vaata ka § 6.1, teine lõik.
FIRMA võib kohtuotsusega või seadusest tulenevatel põhjustel loovutata sellist informatsiooni seadusega volitatud asutustele. Kui FIRMAL on KLIENDI kohta andmeid või alust kahtlustada kuritegevust võib Firma ise edastada informatsiooni või vastata selleks volitatud asutuste küsimustele.

§ 6.4 FIRMA garanteerib ligipääsu teatud liitumisega kaasnevatele teenustele kuu lõikes arvutatult vähemalt 99% ulatuses.
Korrapärast planeeritud ülevaatust viiakse läbi tavaliselt öisel ajal (23.00-06.00) seda aega ei võeta arvesse ligipääsu protsenti arvutades nii kaua kui see ei ületa 10 tundi kuus.
Ka turvalisuse uuendused, mis nõuavad kohest tegutsemist, ei mõjuta ligipääsetavuse arvutamist.
Kuritegelik rünnak FIRMA või meie allhankijate süsteemidele, mis põhjustavad rikkeid, ei ole samuti ligipääsetavuse arvutuse aluseks.

Kui garanteeritud aega ei tagata, pikendatakse kompensatsioonina KLIENDI liitumist ühe tasuta kuu võrra.
Kui garanteeritud aega ei tagata ja ligipääsetavus langeb alla 95%-i, on KLIENDIL õigus nõuda kompensatisoonina liitumise pikendamist kahe tasuta kuu võrra.
Kui garanteeritud aega ei tagata ja ligipääsetavus langeb alla 90%-i, on KLIENDIL õigus lõpetada leping või nõuda kompensatsioonina liitumise pikendamist kolme tasuta kuu võrra.

Kompensatsiooni nõue või lepingu lõpetamise avaldus selle punkti järgi, peavad jõudma FIRMANI hiljemalt kaks nädalat (14 päeva) peale viidatud lepingupunktide meiepoolset mitte täitmist.

§ 7. KLIENDI kohustused
§ 7.1 KLIENT võtab endale kohustuse järgida Eesti Vabariigi seadusandlust. See kehtib ka linkidena lisatud objektidele, mis on seadusega vastuolus. KLIENT on kohustatud järgima ka teisi eeskirju, mis seavad tingimusi kogu või osalise Interneti ühendusvõimaluste kasutamisele.

§ 7.2 KLIENT on kohustatud mitte ilma loata sisenema nendesse arvutiresurssidesse, mis on ühendatud FIRMA või FIRMA allhankijate - koostööpartneritega ega ka Internetiga kogu selles mõistes.

§ 7.3 KLIENT on vastutav kogu tegevuse eest, mis viiakse läbi tema konto(de)l nii kirjavahetuse kui e-posti teel saadetava rämpsposti näol jne. Rämpsposti e. spämmi tõlgendatakse kui konto kuritarvitamist ja see võib viia konto sulgemiseni.

§ 7.4 KLIENT on vastutav ka kogu informatsiooni eest, mis on avaldatud tema kodulehel või on muul viisil kättesaadav läbi tema liitumise FIRMAGA.

§ 7.5 KLIENT ei tohi oma klientidele edasi müüa, rentida või anda kõvaketta ruumi ilma FIRMA loata. See kehtib nii nende KLIENTIDE kohta, kellel on oma domeen kui kan nende kohta, kes kasutavad FIRMA domeene. Sama kehtib ka ülejäänud teenuste kohta, sealhulgas e-posti aadressid, mis on saadud FIRMAGA liitudes. Oma klientide all on mõeldud kõiki, kes ei ole firma töötajad, perekonnaliikmed või ms.   

§ 8. Kasutamistingimused
§ 8.1 FIRMA soovib hoida oma head nime ja on seeläbi võtnud negatiivse hoiaku kogu Internetis leviva tegevuse suhtes, mis on vastuolus heade kommetega. Firma jätab endale seega õiguse, et ükskõik millisel ajal kontrollida järgnevatest lepingu punktidest kinnipidamist.

§ 8.2 FIRMAL on õigus kontrollida infot, mis on salvestatud KLIENDI konto kaudu, kui on alust kahtlustada, et KLIENT ei pea kinni lepingus ette nähtud punktidest. Kui kasutaja eksib liitumislepingu vastu, jätame endale õiguse blokeerida info, mis on heade tavadega vastuolus. Kui eksimine on karmim, on õigus kas kogu ulatuses või pool kasutaja kontost edaspidiseks kasutamiseks sulgeda, seda ilma kohustuseta tagastada summad, mis FIRMALE  juba masktud on.

§ 8.3 Veebiliitumine tähendab, et KLIENDILE on antud õigus avaldada ja kasutada Internetis leiduvaid materjale läbi http- või ftp-tehnika. Materjali eest hoolitseb KLIENT kas läbi ftp või selleks ettenähtud serveri haldusliidese.

§ 8.4 FIRMAL peab olema leping otsese omanikuga domeeni nimele, mille alla veebilehed pannankse. Veebilehel peab olema selge märge, milline firma või isik on vastutav lehtede väljaandmise eest.

§ 8.5 KLIENT võib suunata veebisõnastusi, uuendusi jne –teistele isikutele või organisatsioonidele, kes on eelnevalt kirjalikult kokku lepitud. See aga ei piira kliendi enda vastutust.

§ 9. Taganemisõigus
Seaduse järgi (võlaõigusseadus § 56. Õigus lepingust taganeda) võib KLIENT sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
Domeeni registreerimist või veebihotelli aktiveerimist käsitletakse kui teenuse pakkumist. Täideviimist alustatakse seadusega sätestatud taganemisaja jooksul (14 päeva), millal ka teenuseostja ehk KLIENT peab andma oma nõusoleku domeeni tellimisele või veebihotelli teenusele.
Nõusoleku andmise järel kaotab KLIENT taganemisõiguse, vaata Võlaõigusseadus § 56 p 2.

§ 10. Force majeure - vääramatu jõud
§ 10.1 FIRMA on vabastatud kahjutasukohustustest ja teistest tagajärgedest, kui lepingu täitmist raskendavad asjaolud nagu nt sõda, avaliku võimukandja otsused, rahutused, FIRMAST sõltumata tekkinud voolukatkestused, häired tööturul, keelud, piirangud, puuduvad load, õnnetusjuhtumid, ebasoodsad transpordi- või ilmatingimused või puuduvad saadetised allhankijatelt, mida FIRMA lepingu sõlmimise ajal ette ei saanud näha ja mille tagajärgi FIRMA ei saanud vältida ega ületada.

§ 11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
LEPINGU tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust. POOLED lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.

 

© 2009 Euro Net Agency OÜ | +372 660 18 10, +372 880 32 61 | Kivisilla 4 - 7 , 10145 Tallinn info@euronetagency.com

Sisesta uue või olemasoleva domeeni nimi:    
Estonian - etRussian (CIS)Svenska (Sverige)